Toussaint Giroux View tree
Born: 2 Nov 1633
Died: 15 Feb 1715
Spouse: Toussaint Giroux
Children: Michel Giroux,